Projekty strukturalne


Wykaz realizowanych projektów strukturalnych

1. Tytuł: „Wdrożenia strategii działalności międzynarodowej firmy FlyTech UAV poprzez udział jako wystawca w imprezach targowo-wystawienniczych w Słowenii, Niemczech i USAprojekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0277/16-00

Okres realizacji projektu: 02.05.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 86 790,00 PLN

Wartość dofinansowania: 37 450,00 PLN

logo_ue

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

FlyTech UAV Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie: Badania i innowacje i przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1.: Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw o nazwie: „Opracowanie bezzałogowego, latającego systemu diagnostycznego i inwentaryzującego dla potrzeb eksploatacji sieci elektroenergetycznych, w szczególności wysokiego i średniego napięcia”.
Celem projektu jest opracowanie bezzałogowego systemu latającego przeznaczonego do przeprowadzania inwentaryzacji oraz diagnostyki sieci elektroenergetycznych.
Rezultatem realizacji projektu będzie udostępnienie na rynku nowej usługi – inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych oraz produktu – diagnostycznego systemu bezzałogowego dedykowanego grupom interwencyjnym operatorów elektroenergetycznych.

Wartość projektu: 4 873 169,62 zł

Wartość dofinansowania: 3 063 125,37 zł

fundusze_2

ZAPYTANIA OFERTOWE